Sách mới

Đơn Kinh (Kim Tiên Chứng Luận & Huệ Mạng Kinh) - Hoa Dương Thiền Sư

Đơn Kinh (Kim Tiên Chứng Luận & Huệ Mạng Kinh)
Tác giả: Hoa Dương Thiền Sư
Thích giải: Huệ Từ
256+99 Trang

Nền đạo đã bị thất truyền từ lâu! Từ thế tôn khai hóa, trí ngu đồng bộ, như tánh Mạng lại riêng truyền. Về tánh thì xuyển phát khai mê mà tiệm tu. Về mạng thì theo linh giác mà chứng quả. Từ Tây Thiên 28 Tổ, đến Đông độ 6 đời, đều dùng huệ đăng Tâm khẩu thọ thọ. Tất cả đều lấy Tánh đạo và Huệ Mạng kiêm tu. Từ lục tổ về sau, Tánh pháp thì rộng truyền, còn Huệ Mạng thì trong diễn bí. Người thông minh thì được sư phụ mật ngữ, rồi riêng tu mà vượt lên ngôi tổ, nên gọi: Ngoại giáo biệt truyền. Này nay, người tu học không đắc được cái chân chỉ của huệ mạng, nên chỉ xuyển dương tánh pháp, cuối cùng Tánh cũng chẳng được Chân, lại là Thức Tánh, tợ như móc mê che khuất, khiến bị sai ngoa, tiếp nhận sai lầm, hoặc lấy Linh giác làm Chân Tánh, hoặc lấy Chánh niệm làm Chân Tánh. Chạy theo sai quấy mê mờ lẽ Chân. Mất cả Chân chỉ của Như Lai. Mãi bị hạ lậu, nên mắc sai lầm về chuyển kiếp mê thất. Còn chi nói đến người tọa niệm! Chỉ có Hoa Dương Thiền Sư, được thông suốt về cơ Tiêu tức, lại được Chân sư trao Chân chỉ hội đồng Tiên Thích, thổ lộ Huệ Mạng Chân truyền, tiết lậu minh Tinh của Chân tánh, cứu vớt mê vọng, khai thông trí tuệ. Khiến cho những người ngộ được lập tức thành Phật ở hiện kiếp khỏi đọa tha sinh. Còn phải tu luyện pháp nào, môn nào, bậc nào? Phương pháp tu luyện nầy rất giản dị. Chỉ vì người quá mê nên chẳng minh chánh lý song tu, và phân biệt Giáo tướng. Chỉ có bậc trí huệ mới tham thấu nguồn gốc tánh mạng, rồi dung hội pháp môn, và chẳng phân bỉ thử. Tại Thích, nếu có duyên gặp được bậc Chân Tiên và đắc được Chân chỉ Tánh Mạng, tu hành Chân tánh Mạng, tức Chân Tiên đó là Phật. Tại tiên, nếu có duyên gặp được chân tăng, rồi đắc được Chân chỉ của Tánh Mạng tu thành Chân Tánh Mạng thì Chân tăng cũng là Chân Tiên. Tiên, Thích vốn cùng một pháp, đại thì đồng, tiểu thì khác, vốn thanh tịnh tự nhiên.

Giác vương, Như Lai, Bồ tát, là do Ngọc Đế tự xưng. Đại tiên, Thất tiên, chúng tiên cũng do Thế Tôn tự mệnh. Một đường bằng phẳng, nào có phân biệt hà bỉ hà thử. Chỉ vì ta thích theo tông chân giác nên mới lội núi băng sông, đến khấu cầu Tòng lâm trí thức, không còn điều chỉ thiếu sót, cuối cùng cũng chỉ là đề công án, là tham cứu thoại đầu, là đả thất, và đạm luận tọa Thiền. Trải qua vài mươi năm đều thành hư thọ! Chỉ vì không gặp được Chân sư Huệ Mạng, nên quên ăn mất ngủ, niệm niệm không dừng, nên cảm đến trời xanh. Đến năm tân Hợi, may gặp được Thiền sư. Thiền sư thấy ta Tâm chí khổ thiết, mới khải thị tâm can, quyết phá nghi vọng cho ta. Thiền sư có ý muốn chỉ truyền, nhưng lại chưa lộ. Ta nghĩ chánh pháp này quá quan trọng, hay là đều cấm bí của Chư Phật, chứ chẳng phải thấy ta chẳng từ bi.. nên mới thành tâm phàm hương lập thệ, khẩn cầu chí thiết, mới được quyết phá căn do. Một lời của Thầy ban, ta liền ngộ toàn Chân ý. Nguyên lai cái đạo thành Phật tác Tổ, đều ở trong cơ động tịnh thuận nghịch. Có gì khó đâu. Bởi Thiền sư 30 năm dư, đã khổ chí tầm đạo, nay mới từ bi chép ra kinh này. Phật xưa chẳng lộ. tổ xưa chưa truyền chính nay mới truyền. Đem Huệ Mạng, thọ Mạng, Phật tánh, Hòa dung lẫn nhau rồi mới nêu ra. Là nguyện cho con người thành Phật Chánh giác vượt lên Phật địa. Cũng chẳng muốn để cho người sau phiền nhọc. Còn làm cho cha mẹ người kia được thành tựu, công há nhỏ sauo? Thời Càn long năm Tân Hợi, tháng Trùng dương am Linh Đài tăng diệu ngô cẩn tự.

Đăng Ký Nhận Sách Qua Email: https://goo.gl/jH2rko

Xem thêm: Chu Dịch Tam Đồng Khế

MUA SÁCH GIẤY

Giá: 300.000 vnđ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com
Fanpage: https://goo.gl/HwN6iZ
Channel Youtube: https://goo.gl/RJNmEP
Đơn Kinh (Kim Tiên Chứng Luận & Huệ Mạng Kinh) - Hoa Dương Thiền Sư
Top
Chat với chúng tôi