Sách mới

Bộ Mật Tông (Kim Cương Thừa) - Thích Viên Giác - Tủ Sách Kinh Mật Tạng

BỘ MẬT TÔNG (Bốn Tập)
Dịch Giả : Tỳ Khưu Thích Viên Đức

MỤC LỤC 


A. TẬP MỘT 
HIỂN MẬT VIÊN THÔNG THÀNH PHẬT TÂM YẾU

Lời nói đầu của dịch giả
Lời tựa của soạn giả
1. Hiển giáo Tâm yếu
2. Mật giáo Tâm yếu
3. Hiển Mật Song Biên
4. Vui mừng được gặp lời trước thuật
5. Chuẩn Ðế Sám Pháp
6. Vào đạo tràng trì Chú Chuẩn Ðề
7. Cách dùng kính đàn và an chín chữ chú Chuẩn Ðề
8. Nhập nhà mới và trị bệnh
9. Chú Tỳ Lô Giá Na Phật
10. Chú Quảng Bát


B. TẬP HAI
KINH ÐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG

Lời giới thiệu
Lời Tựa
1.Kinh Ðại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, quyển 1
2.Kinh Ðại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương , quyển 2
3.Kinh Ðại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, quyển 3
4.Kinh Ðại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, quyển 4
5 Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Ðại Chuẩn Ðề Ðà La Ni
6 Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Ðại Chuẩn Ðề Ðà La Ni Pháp
7 Thất Câu Chi Ðộc Bộ pháp
8 Chuẩn Ðề Biệt pháp
9 Kinh Thánh Lục Tự Tăng Thọ Ðại Minh Ðà La Ni

C. TẬP BA
KINH CHUẨN ÐỀ ÐÀ LA NI HỘI THÍCH

Quyển Thượng
1. Lời tựa của ngài Hoằng Tán
2. Phần kinh văn
3. Nghi quỹ niệm tụng
Quyển Trung
4. Văn tán thán
5. Bổn tôn Ðà La Ni bố tự pháp
6.Tư duy tự mẫu chủng tử nghĩa quán tưởng Phạn tự
7. Phiến để ca pháp. Dứt tai ương pháp môn
8. Bố sắc trí ca pháp. Tăng ích pháp môn
9. Phạt thi ca ra noa pháp. Kính ái pháp môn
10. A tỳ giá lỗ ca pháp. Hàng phục pháp môn
Quyển Hạ
11. Phương pháp họa tượng Chuẩn Ðề Tôn Na Bồ Tát
12. Pháp sám ngũ hối
13. Trì tụng pháp yếu
14. Tu bi điền và kính điền
15. Quán Tự Tại Bồ Tát cam lồ chơn ngôn
16. Lục Tự Ðại Minh chơn ngôn
17. A Di Ðà Phật nhất tâm tự chú
18. Văn Thù Bồ Tát ngũ tự tâm chú
19. Ðại bảo quảng bát lầu các thiện trụ bí mật Ðà La Ni
20. Công đức Bảo Sơn thần chú
21. Tam tự tổng trì chơn ngôn
22. Sổ châu công đức pháp
23. Hành du già bí mật pháp yếu
24. Tụng kệ, sái tịnh, kiết ấn hộ thân
25. Tịnh pháp giới, kiết giới, triệu thỉnh, cúng dường
26. Bổn tôn gia trì
27. Tán thán
28. Phụ bản trì chú tháp 

D. TẬP BỐN
KINH MẠT PHÁP NHẤT TỰ ÐÀ LA NI

1. Kinh Ðại Ðà La Ni mạt pháp trung nhất tự tâm chú
2. Kinh Ðại Phương Quảng Bồ Tát tạng kinh trung
3. Văn Thù Sư Lợi căn bổn Nhất Tự Ðà La Ni kinh
4. Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát chú tạng trung nhất tự chú vương kinh
5. Uế tích Kim Cang thuyết thần thông đại mãn Ðà La Ni pháp thuật linh yếu môn
6. Uế tích Kim Cang cấm bách biến pháp kinh
7. Thần biến diên mạt pháp
8. Phật nói Bắc Ðẩu Thất Tinh diên mạng
9. Phật nói thất tinh chơn ngôn thần chú
10.Kinh nhất thiết công đức Trang nghiêm vương
11.Phật nói kinh Trang Nghiêm Vương Ðà La Ni chú
12.Phật nói kinh Trì cú Thần Chú
13.Kinh Tăng Huệ Ðà La Ni
14.Quán Thế Âm khuyết trừ nhất thiết nhãn thống Ðà La Ni
15.Quán Thế Âm linh chi căn cụ túc Ðà La Ni
16.Hoạch chư thiền tam muội nhất thiết Phật pháp môn Ðà La Ni
Download

E. PHỤ THÊM
PHƯƠNG PHÁP TU TỊNH TỌA

1. Thiên I. Lời tựa của ông Tưởng Duy Kiều
2. Thiên II. Tịnh tọa công phu
3. Thiên III. Lục diệu pháp môn
4. Thiên IV. Thiện căn pháp
5. Thiện V. Kết quả

KINH CHUẨN ĐỀ BỔN TÔN

MẬT SƯ: THÍCH GIÁC TIẾN THIỀN NHÂN

TOÀN TẬP GỒM 9 QUYỂN VÀ 19 PHẨM


PHẦN NGHI THỨC KHAI KINH

QUYỂN I – PHẨM THỨ NHẤT
Phật Mẫu Chuẩn Đề thành đạo


QUYỂN I – PHẨM THỨ HAI
Tế độ Ác Long


QUYỂN II – PHẨM THỨ BA
Bồ Tát vân tập


QUYỂN II – PHẨM THỨ TƯ
Mật Hạnh Bồ Tát


QUYỂN III – PHẨM THỨ NĂM
Tế Độ Ô Nẫu Vương


QUYỂN III – PHẨM THỨ SÁU
Tàm Quý


QUYỂN IV – PHẨM THỨ BẢY
Tế Độ Xà Vương U-đô-ra


QUYỂN IV – PHẨM THỨ TÁM
Uế Tích Kim Cang Bồ TátQUYỂN V – PHẨM THỨ CHÍN
Cụ Túc Phá Tướng


QUYỂN V – PHẨM THỨ MƯỜI
Điều Ngự


QUYỂN VI – PHẨM THỨ MƯỜI MỘT
Tế độ Tỳ kheo Diêm-đê-ra


QUYỂN VI – PHẨM THỨ MƯỜI HAI
Bồ Tát Cúng Dường

Download
QUYỂN VI – PHẨM THỨ MƯỜI BA
Tế độ nhà Biện Bác Ta-ma-sa

QUYỂN VII – PHẨM THỨ MƯỜI BỐN
Sư Tử Hầu Kim Cương Bồ Tát


QUYỂN VII – PHẨM THỨ MƯỜI LĂM
Y Báo và Chánh Báo
Download

QUYỂN VIII – PHẨM THỨ MƯỜI SÁU
Thiên Nữ Cật Vấn

QUYỂN VIII – PHẨM THỨ MƯỜI BẢY
Tối Sơ Cổ Phật

QUYỂN IX – PHẨM THỨ MƯỜI TÁM
Phân Biệt Công Đức

QUYỂN IX – PHẨM THỨ MƯỜI CHÍN
Đại Hiền Bồ Tát

PHẦN CUỐI: TÂM KINH & HỒI HƯỚNG


PHẬT GIÁO MẬT TÔNG KIM CANG THỪA CHÚ GIẢI – THÍCH LINH QUANG

Quán Thế Âm
thập nhứt diện thần chú tâm kinh
Đại Đường Tam tạng Huyền Trang Pháp sư phụng chiếu dịch Phạn ra Hán văn
Sa-môn Thích Viên Đức dịch Hán ra Việt văn


Xem hướng dẫn download tại đây

P.S.: Tất cả các ebook và audio book post ở TSCB đều có tải về máy cả. Nếu có links nào bị hỏng, các bạn làm ơn thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ upload links mới post lên lại. Nhớ like và share Facebook ủng hộ chúng tôi nhé. Thanks các bạn nhiều nha.

MUA SÁCH GIẤY


Giá: 199.000 vnđ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com

Fanpage: https://www.fb.com/tusachcuabanfanpage
ZaloPage: http://oa.zalo.me/3367291310425812126
Bộ Mật Tông (Kim Cương Thừa) - Thích Viên Giác - Tủ Sách Kinh Mật Tạng
  • Title : Bộ Mật Tông (Kim Cương Thừa) - Thích Viên Giác - Tủ Sách Kinh Mật Tạng
  • Posted by :
  • Date : 23:36
  • Labels :
Top
Chat với chúng tôi