Sách mới

Nam Phong Tạp Chí - Phạm Quỳnh

Nam Phong tạp chí là một tờ nguyệt san xuất bản tại Việt Nam từ ngày 1 tháng 7 năm 1917 đến tháng 12 năm 1934 thì đình bản, tất cả được 17 năm và 210 số. Tạp chí Nam Phong do Phạm Quỳnh làm Chủ nhiệm và Chủ bút; Phạm Quỳnh làm Chủ biên phần chữ quốc ngữ và Nguyễn Bá Trác làm Chủ biên phần chữ nho. Nam Phong là một trong những tạp chí Việt Nam đầu tiên đúng thể thức, bài bản và giá trị về tri thức, tư tưởng. Trụ sở tòa soạn ban đầu ở nhà số 1 phố Hàng Trống, Hà Nội - cùng nhà Phạm Quỳnh lúc bấy giờ, năm 1926 chuyển về nhà số 5 phố Hàng Da, Hà Nội.

Nam Phong thường đăng nhiều bài văn, thơ, truyện ngắn, phê bình văn học, và tài liệu lịch sử bằng quốc ngữ. Cương lĩnh chính trị của tạp chí ít được chú ý. Tuy nhiên, tạp chí đã góp phần vào việc truyền bá Chữ Quốc ngữ vào Việt Nam.

Nam Phong Tạp Chí 1 - Bàn Về Văn Minh Học Thuật Nước Pháp
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q01_qn_001-006_t001
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q01_pv_001-006_t001
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q01_hv_001-006_t001

Nam Phong Tạp Chí 2 - Luận Thuyết Văn Quốc Ngữ
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q01_qn_001-006_t002
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q01_pv_001-006_t002
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q01_hv_001-006_t002

Nam Phong Tạp Chí 3 - Luận Thuyết Trường Đại Học
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q01_qn_001-006_t003
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q01_pv_001-006_t003
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q01_hv_001-006_t003

Nam Phong Tạp Chí 4 - Sự Giáo Dục Bàn Bà Con Gái
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q01_qn_001-006_t004
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q01_pv_001-006_t004
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q01_hv_001-006_t004

Nam Phong Tạp Chí 5 - Luận Thuyết: Quan Trường
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q01_qn_001-006_t005
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q01_pv_001-006_t005
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q01_hv_001-006_t005

Nam Phong Tạp Chí 6 - Nghĩa Vụ Nhà Làm Báo
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q01_tv_001-006_t006
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q01_qn_001-006_t006
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q01_pv_001-006_t006
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q01_hv_001-006_t006

Nam Phong Tạp Chí 7 - Thế Lực Nhật Bản Ở Tàu
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q02_qn_007-012_t007
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q02_pv_007-012_t007
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q02_hv_007-012_t007

Nam Phong Tạp Chí 8 - Vấn Đề Trị Lụt Ở Xứ Bắc Kỳ
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q02_qn_007-012_t008
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q02_pv_007-012_t008
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q02_hv_007-012_t008

Nam Phong Tạp Chí 9 - Con Đường Tiến Bộ Của Nước Ta
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q02_qn_007-012_t009
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q02_pv_007-012_t009
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q02_hv_007-012_t009

Nam Phong Tạp Chí 10 - Cái Quan Niệm Dân Ta Đối Với Chủ Nghĩa Đông Dương Thống Nhất
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q02_qn_007-012_t010
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q02_pv_007-012_t010
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q02_hv_007-012_t010

Nam Phong Tạp Chí 11 - Phụng Dịch Bài Thơ Ngự Chế Ban
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q02_qn_007-012_t011
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q02_pv_007-012_t011
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q02_hv_007-012_t011

Nam Phong Tạp Chí 12 - Cái Vấn Đề Giáo Dục Ở Nước Nam Ta Ngày Nay
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q02_qn_007-012_t012
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q02_pv_007-012_t012
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q02_hv_007-012_t012

Nam Phong Tạp Chí 13 - Nhật Báo Hay Tạp Chí?
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q03_qn_013-018_t013
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q03_pv_013-018_t013
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q03_hv_013-018_t013

Nam Phong Tạp Chí 14 - Sự Tiến Hóa Của Nước Mĩ
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q03_qn_013-018_t014
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q03_pv_013-018_t014
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q03_hv_013-018_t014

Nam Phong Tạp Chí 15 - Bàn Về Học Thuật Nước Tàu
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q03_qn_013-018_t015
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q03_pv_013-018_t015
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q03_hv_013-018_t015

Nam Phong Tạp Chí 16 - Đồng Bào Ta Phải Nên Mua Vé Quốc Trái
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q03_qn_013-018_t016
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q03_pv_013-018_t016
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q03_hv_013-018_t016

Nam Phong Tạp Chí 17 - Bàn Về Sự Cải Ngạch Thuế Thân Ở Bắc Kỳ
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q03_qn_013-018_t017
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q03_pv_013-018_t017
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q03_hv_013-018_t017

Nam Phong Tạp Chí 18 - Một Bài Diễn Thuyết Của Quan Toàn Quyền
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q03_qn_013-018_t018
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q03_pv_013-018_t018
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q03_hv_013-018_t018

Nam Phong Tạp Chí 19 - Định Ngạch Quan Lại Và Quan Hàm Ở Bắc Kỳ
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q04_qn_019-024_t019
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q04_pv_019-024_t019
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q04_hv_019-024_t019

Nam Phong Tạp Chí 20 - Bàn Về Sự Dùng Chữ Nho Trong Văn Quốc Ngữ
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q04_qn_019-024_t020
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q04_pv_019-024_t020
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q04_hv_019-024_t020

Nam Phong Tạp Chí 21 - Bàn Về Lịch Sử Văn Minh Âu Châu
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q04_qn_019-024_t021
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q04_pv_019-024_t021
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q04_hv_019-024_t021

Nam Phong Tạp Chí 22 - Một Ngày Đáng Kỷ Niệm
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q04_qn_019-024_t022
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q04_pv_019-024_t022
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q04_hv_019-024_t022

Nam Phong Tạp Chí 23 - Cái Chánh Sách Của Nước Pháp Đổi Với Dân An Nam
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q04_qn_019-024_t023
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q04_pv_019-024_t023
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q04_hv_019-024_t023

Nam Phong Tạp Chí 24 - Bàn Về Mĩ Thuật An Nam
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q04_qn_019-024_t024
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q04_pv_019-024_t024
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q04_hv_019-024_t024

Nam Phong Tạp Chí 25 - Danh Dự Luận
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q05_qn_025-030_t025
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q05_pv_025-030_t025
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q05_hv_025-030_t025

Nam Phong Tạp Chí 26 - Chấn Chỉnh Quan Trường
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q05_qn_025-030_t026
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q05_pv_025-030_t026
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q05_hv_025-030_t026

Nam Phong Tạp Chí 27 - Bảo Hộ Quan Trường
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q05_qn_025-030_t027
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q05_pv_025-030_t027
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q05_hv_025-030_t027

Nam Phong Tạp Chí 28 - Quan Giám
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q05_qn_025-030_t028
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q05_pv_025-030_t028
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q05_hv_025-030_t028

Nam Phong Tạp Chí 29 - Gia Tộc Luận
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q05_qn_025-030_t029
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q05_pv_025-030_t029
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q05_hv_025-030_t029

Nam Phong Tạp Chí 30 - Bàn Về Công Nghệ Thương Nghiệp
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q05_qn_025-030_t030
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q05_pv_025-030_t030
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q05_hv_025-030_t030

Nam Phong Tạp Chí 31 - Bàn Về Thương Nghiệp Nước Pháp
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q06_qn_031-036_t031
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q06_pv_031-036_t031
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q06_hv_031-036_t031

Nam Phong Tạp Chí 32 - Khảo Về Chính Trị Nước Pháp
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q06_qn_031-036_t032
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q06_pv_031-036_t032
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q06_hv_031-036_t032

Nam Phong Tạp Chí 33 - Một Cái Thơ Đáng Đọc
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q06_qn_031-036_t033
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q06_pv_031-036_t033
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q06_hv_031-036_t033

Nam Phong Tạp Chí 34 - Bàn Về Sự Tăng Lương Cho Các Viên Chức Tòng Sự
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q06_qn_031-036_t034
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q06_pv_031-036_t034
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q06_hv_031-036_t034

Nam Phong Tạp Chí 35 - Lịch Sử Diễn Kịch Ở Nước Pháp
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q06_qn_031-036_t035
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q06_pv_031-036_t035
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q06_hv_031-036_t035

Nam Phong Tạp Chí 36 - Cái Óc Người Ta
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q06_qn_031-036_t036
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q06_pv_031-036_t036
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q06_hv_031-036_t036

Nam Phong Tạp Chí 37 - Cách Tổ Chức Quyền Tư Pháp
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q07_qn_037-042_t037
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q07_pv_037-042_t037
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q07_hv_037-042_t037

Nam Phong Tạp Chí 38 - Xử Thế Cách Ngôn
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q07_qn_037-042_t038
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q07_pv_037-042_t038
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q07_hv_037-042_t038

Nam Phong Tạp Chí 39 - Tuồng Lôi Xích
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q07_qn_037-042_t039
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q07_pv_037-042_t039
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q07_hv_037-042_t039

Nam Phong Tạp Chí 40 - Phật Giáo Lược Khảo
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q07_qn_037-042_t040
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q07_pv_037-042_t040
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q07_hv_037-042_t040

Nam Phong Tạp Chí 41 - Khảo Về Chính Trị Nước Pháp
Quốc Ngữ: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q07_qn_037-042_t041
Pháp Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q07_pv_037-042_t041
Hán Văn: http://issuu.com/nvthuvien/docs/q07_hv_037-042_t041

CÒN NỮA... => Nam Phong Tạp Chí 210

20 CUỐN ĐỦ 210 SỐ TẠP CHÍ NAM PHONG

P.S.: Tất cả các ebook và audio book post ở TSCB đều có tải về máy cả. Nếu có links nào bị hỏng, các bạn làm ơn thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ upload links mới post lên lại. Nhớ like và share Facebook ủng hộ chúng tôi nhé. Thanks các bạn nhiều nha.MUA SÁCH GIẤY

Giá: 6.000.000 VNĐ

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com
Fanpage: https://www.fb.com/tusachcuabanfanpage
ZaloPage: http://oa.zalo.me/3367291310425812126
Nam Phong Tạp Chí - Phạm Quỳnh
Top
Chat với chúng tôi