Sách mới

Nền Tảng Phật Giáo (MŪLABUDDHASĀSANA) - Tỳ Khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu)

NỀN TẢNG PHẬT GIÁO (MŪLABUDDHASĀSANA)
Tỳ Khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu)
NXB Phật Giáo

Bộ Nền Tảng Phật-giáo là một bộ sách có 7 quyển gồm có 9 chương. Mỗi chương được khái quát như sau:


Sách Tỳ Khưu Hộ Pháp

1- Chương thứ nhất: Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga)
Đức-Phật (Buddha)
Đức-Pháp (Dhamma)
Đức-Tăng (Saṃgha)

2- Chương thứ nhì: Tam-Bảo (Ratanattaya)
Đức-Phật-bảo (Buddharatana)
Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana)
Đức-Tăng-bảo (Saṃgharatana)

3- Chương thứ ba: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguṇa)
Ân-Đức Phật-bảo (Buddhaguṇa)
Ân-Đức Pháp-bảo (Dhammaguṇa)
Ân-Đức Tăng-bảo (Saṃghaguṇa)

4- Chương thứ tư: Quy-Y Tam-Bảo (Tisaraṇa)
Quy-y Phật-bảo (Buddhasaraṇa)
Quy-y Pháp-bảo (Dhammasaraṇa)
Quy-y Tăng-bảo (Saṃghasaraṇa)

5- Chương thứ năm: Pháp-Hành-Giới (Sīlācāra)
Giới của người tại gia cư sĩ (Gahaṭṭhasīla)
Giới của bậc xuất gia tu sĩ (Pabbajitasīla)

6- Chương thứ sáu: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma-kammaphala)
Bốn loại nghiệp (Kammacatuka)
Bất-thiện-nghiệp (Akusalakamma)
Quả của bất-thiện-nghiệp (Akusalavipāka)
Thiện-nghiệp (Kusalakamma)
Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipāka)

7- Chương thứ bảy: Phước-Thiện (Puñña-kusala)
10 nhân phát sinh phước-thiện (Puññakriyāvatthu)

8- Chương thứ tám: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pāramī)
30 pháp-hạnh ba-la-mật (Tiṃsapāramī)

9- Chương thứ chín: Pháp-Hành-Thiền (Bhāvanā)
Pháp-hành thiền-định (Samathabhāvanā)
Pháp-hành thiền-tuệ (Vipassanābhāvanā)9 chương chia ra làm 7 Quyển như sau:

1- Quyển I là Tam-Bảo (Ratanattaya) gồm có 2 chương là chương thứ 1 và chương thứ 2.

2- Quyển II là Quy-Y Tam-Bảo (Tiaraṇa) gồm có 2 chương là chương thứ 3 và chương thứ 4.

3- Quyển III là Pháp–Hành-Giới (Sīlācāra) gồm có 1 chương là chương thứ 5.

4- Quyển IV là Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma– kammaphala) gồm có 1 chương là chương thứ 6.

5- Quyển V là Phước-Thiện (Puññakriyāvatthu) gồm có 1 chương là chương thứ 7.

6- Quyển VI là Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pāramī) gồm có 1 chương là chương thứ 8, có 3 tập: tập 1, tập 2 tập 3 (3 cuốn sách).

7- Quyển VII là Pháp-Hành Thiền (Bhāvanā) gồm có 1 chương là chương thứ 9, có 2 tâp: tập 1, tập 2 (2 cuốn sách).

Như vậy, bộ Nền-Tảng Phật-Giáo gồm có 10 cuốn sách.

Trong bộ sách “Nền Tảng Phật Giáo” này, bần sư đã cố gắng hết sức mình để sưu tầm, gom nhặt những nguồn tài liệu có liên quan đến Tam-bảo, từ Tam-Tạng Pāḷi và các Chú-giải Pāḷi chỉ được bấy nhiêu thôi!

Tuy bần sư cố gắng hết mình giảng giải để giúp cho độc giả tìm hiểu rõ về Nền Tảng Phật Giáo, song vì khả năng có hạn, nên chắc chắn không tránh khỏi những điều sơ sót, thậm chí còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết của bần sư.

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính mong chư bậc thiện trí từ bi chỉ giáo, góp ý chân tình.

Kính xin quý vị xem soạn phẩm này như là của chung, mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng có bổn phận đóng góp xây dựng, để cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến hóa, sự an lạc cho phần đông chúng ta. Bần sư kính cẩn đón nhận những lời đóng góp phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện trí, và kính xin quý Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc của bần sư.

Bộ sách “Nền Tảng Phật Giáo” tái bản lần thứ nhì có bổ sung và sửa chữa được hoàn thành do nhờ có nhiều người giúp đỡ nhất là Dhammanandā Upāsikā đã tận tâm xem kỹ lại bản thảo, dàn trang, làm thành quyển sách; các thí-chủ trong nước và ngoài nước có đức tin trong sạch lo ấn hành và đã được nhà xuất bản tôn giáo cho phép ấn hành. Bần sư vô cùng hoan hỷ và biết ơn tất cả quý vị.

Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu (tỳ-khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng phần pháp thí thanh cao này đến Ngài Đại-Trưởng-Lão Hộ-Tông, Vaṃsa-rakkhitamahāthera là sư phụ của con, đồng thời đến Ngài Đại-Trưởng-Lão Thiện-Luật, Ngài Cố Đại-Trưởng-Lão Bửu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-Lão Giới-Nghiêm, Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ-Quang) Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhẫn (chùa Thiền-lâm, Huế) cùng chư Đại-Trưởng-Lão, chư Đại-đức khác đã dày công đem Phật giáo Nguyên thủy (Theravāda) về truyền bá trên quê hương Việt Nam thân yêu, và xin kính dâng phần phước-thiện thanh cao này đến chư Đại-Trưởng-Lão ở nước Thái-Lan, nước Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy dỗ con về pháp học và pháp-hành.

Con kính mong quý Ngài hoan hỷ.

Idaṃ no ñātinaṃ hotu, sukhitā hontu ñātayo.

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng con, từ kiếp hiện tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ, cầu mong quý vị hoan hỷ nhận phần phước-thiện thanh cao này để thoát khỏi cảnh khổ, được an lạc lâu dài.

Imaṃ puññābhāgaṃ mātāpitu-ācariya-ñāti- mittānañ ceva sesasabbasattānañca dema, sabbepi te puññapattiṃ laddhāna sukhitā hontu, dukkhā muccantu sabbattha.

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước-thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên trong các cõi trời sắc-giới,… Xin tất cả quý vị hoan hỷ nhận phần phước-thiện pháp-thí thanh cao này, cầu mong quý vị thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dài trong khắp mọi nơi.

Idaṃ me dhammadānaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu.

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt-đoạn-tuyệt mọi phiền-não trầm-luân, giải thoát khổ tử sinh luân hoài trong ba giới bốn loài.

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt-đoạn-tuyệt được mọi phiền-não trầm-luân, chưa giải thoát khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân hồi, thì do năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái sinh trong 4 cõi ác-giới: địa ngục, a-su-ra, ngạ quỷ, súc sinh; và cũng do năng lực phước-thiện thanh cao này chỉ hỗ trợ thiện-nghiệp cho quả tái sinh trong cõi thiện-giới: cõi người, các cõi trời dục-giới… mà thôi.

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều là người có chánh-kiến, có đức tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được gần gũi thân cận với bậc thiện-trí, lắng nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí, có đức-tin trong sạch nơi bậc thiện-trí, cố gắng tinh tấn thực-hành theo lời giáo-huấn của bậc thiện-trí, không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba-la-mật cho sớm được đầy đủ trọn vẹn, để mong sớm chứng ngộ chân lý tứ Thánh-đế, mong chứng đắc 4 Thánh- đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, mong diệt-đoạn-tuyệt mọi phiền-não trầm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hán.

Trong kiếp tử sinh luân hồi, mỗi khi chúng con được nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng ngự nơi nào, dù gần dù xa, chúng con liền phát sinh đại-thiện-tâm hỷ lạc, có đức tin trong sạch nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, để hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh-thanh-văn đệ-tử của Ngài, lắng nghe chánh-pháp, cố gắng tinh tấn thực-hành theo chánh-pháp của Ngài, để mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt-đoạn-tuyệt mọi phiền-não, mọi tham-ái, trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nay, chúng con hết lòng thành kính thọ phép quy-y Tam-bảo: quy-y nơi Đức-Phật-bảo, quy-y nơi Đức-Pháp-bảo, quy-y nơi Đức-Tăng-bảo, và thành tâm hộ trì Tam-bảo cho đến trọn đời, trọn kiếp.

Do nhờ năng lực phước-thiện thanh cao này, cầu mong cho mỗi người chúng con luôn luôn có duyên lành, tạo được nhân tốt sâu sắc trong Phật-giáo.

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng con trong mỗi kiếp, dù khi được thành tựu quả-báu ở cõi người (manussasampatti) hưởng được mọi sự an-lạc đầy đủ trong cõi người như thế nào, cũng không đắm say trong cõi người; hoặc dù khi được thành tựu quả-báu ở cõi trời (devasampatti) hưởng được mọi an-lạc đầy đủ trong cõi trời như thế nào, cũng không đắm say trong cõi trời.

Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi chúng con chỉ có cầu mong sớm thành tựu quả-báu chứng ngộ Niết-bàn (Nibbānasampatti) mà thôi, để mong giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Icchitaṃ patthitaṃ amhaṃ, khippameva samijjhatu.

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con, cầu mong sớm được thành tựu như ý.

Tỳ-khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu)

(Aggamahāpaṇḍita)

Nghe sách nói: Nền Tảng Phật Giáo 3 - Sách Nói - TK Thích Hộ Pháp
Download Nền Tảng Phật Giáo - Tỳ Khưu Hộ Pháp.PDF.PRC.EPUB.MOBI.DOCX

Xem hướng dẫn download tại đây

P.S.: Tất cả các ebook và audio book post ở TSCB đều có tải về máy cả. Nếu có links nào bị hỏng, các bạn làm ơn thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ upload links mới post lên lại. Nhớ like và share Facebook ủng hộ chúng tôi nhé. Thanks các bạn nhiều nha.

MUA SÁCH GIẤY

Hotline: 0967 841 705 (Zalo và Viber)
Email: noluckhongngung@gmail.com
Nền Tảng Phật Giáo (MŪLABUDDHASĀSANA) - Tỳ Khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu)
Top
Chat với chúng tôi